QUY HOẠCH NGUỒN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2021

Nhằm tạo sự chủ động, có tầm nhìn về chiến lược trong công tác cán bộ quản lý của nhà trường, khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý của nhà trường., Đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ. Tạo nguồn cán bộ làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý của nhà trường có đủ phẩm chất, năng lực, đủ về số lượng cơ cấu.

Sáng ngày 14/2/2020 trường MN Tân Khánh Hòa tổ chức họp quy hoạch nguồn Cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2021.

sau đây là một số hình ảnh: