TIẾP TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19